មាតិកា
ទំនាក់ទំនងមន្ទី​រ

អាសយដ្ឋាន៖ ភូមិទី១ ​សង្កាត់ខ្សាម ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ទូរស័ព្ទ៖ ០២៦ ៧៧៤ ៣៤៩ / ០២៦ ៧៧៤ ៣៥១

ទូរស័ព្ទ ទូរសារ៖ ០២៦ ៧៧៩ ៦៦៦ 

បណ្តាញសង្គម Facebook ​របស់មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

គេហទំព័រ៖​របស់មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តកំពង់ឆ្នាំង 

ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា
Flag Counter